طراحی و احداث تاسیسات LPG :


شرکت عمران گاز پویا با تکیه بر تجربیات و دانش فنی ، طبق شماره 841 استاندارد ملی ایران،در اجرا و نظارت تاسیسات ذخیره سازی گاز مایع و تاسیسات سیلندر پرکنی مکانیزه دارای سوابق اجرایی درخشانی در داخل و خارج از کشور میباشد.