ساخت حوضچه تست سیلندر :


گازمایع ،در همه شرایط تحت فشار نگهــــــداری می شود و محفظه آن باید مطابق با استانداردهای اجرایی باشد و تقریباٌ بــرخلاف سوخت های دیگری که دارای مصرف عمومی هستند ماهیتی متفاوت دارد. مزیت مهم گاز مایع این است که بصورت مایع ذخیره شده و بحالت گاز به مصرف می رسد ولی در صورت استفاده نادرست و جابجا کردن آن بدون رعایت احتیاط موجب بروز حوادثی می شود در حقیقت حادثه زمانی رخ می دهد که گازمایع تحت شرایط خطرناکی نشت کند.
در این راستا ایجاد سیستم حوضچه تست جهت نشتی کپسولهای گاز مایع در سکوهای سیلندر پرکنی تاسیسات ذخیره سازی گاز مایع یکی دیگر از توانمندیهای این شرکت میباشد . بدین صورت که با ایجاد این حوضچه ها، کپسولها را در حوضچه غوطه ور میکنند و حبابهای ریز بوجود آمده نشان از نشتی های احتمالی می باشد.
/directory/omrangaspuyair/editor/P6052020.jpg