ساخت دستگاه تست نشتی :


هر تجهیزی ﮐﻪ درون ﺁن ﮔﺎز ﻳﺎ ﻣﺎﻳﻊ تحت فشار وجود داشته باشد جهت اطمینان از عدم خروج سیال از آن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺴﺖ ﻧﺸﺘﯽ دارد. ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ وﺟﻮد ﻣﺠﺮاﯼ ﺧﺮوﺟﯽ ﺳﻴﺎل ﺑﺠﺰ از ﻣﺴﻴﺮهای ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﺷﺪﻩ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺎ ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد . بنابراین جهت جلوگیری از خطرات احتمالی ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺴﺖ تجهیزات از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﻧﺸﺖ ﻣﺠﺎز ﻣﻴﺒﺎﺷﻴﻢ.
یکی از محصولات تولیدی شرکت ما ساخت دستگاه تست نشتی سیلندرمیباشد.