ساخت دوش آتش نشانی مخازن :


گاز مایع بعلت تبخیر سریع از لحاظ سهولت وقوع حریق و ادامه اشتعال خطرناکتر از جامدات است، درصورت پخش در محیط، موجب وسعت سطح تماس با هوا گردیده و شعله بیشتری ایجاد میکند، بنابراین مهمترین اقدام در مواجهه با حریق ، جلوگیری از جاری شدن یا گسترش آنها در سطح است.
بدین منظورجهت خاموشکردن در مـوارد بروز حـریق در مخـازن بـزرگ سـوخت اگر مایع درون مخـزن مشتعل شود، نخست باید بدنه مخـزن را خنـک نموده، سپس اقدام به اطفاء حریق نمود تا از برگشت مجدد شعله جلوگیری کرد.
بهترین گزینه برای خاموش کردن این آتشسوزیها خنک کردن میباشد. معمولا از آب که قدرت خنککننـدگی خوبی داشته و بسیار ارزان است استفاده میگردد. در این روش آب حــرارت را جذب و درجه آنرا به پایینتـر از دمای اشتعال کاهش میدهد. قابل ذکر است بدلیل حرارت بالای آتش (بالای 400 درجه سانتیگراد ) مقدار آبی که پاشیده میشود، به سرعت به بخار تبدیل میشود، لذا حجـم آبی که استفاده میشـود باید فراوان و متنـاسب با وسعت آتش سوزی باشـد. ضمن آنکه حتی از آبجوش 100 درجه نیز میتوان برای خاموشکردن آتش استفاده کرد!!